Банк маркетингі

Банк маркетингі
Банковский маркетинг

Қаржы маркетингісінің мәні неде?

Что представляет собой финансовый маркетинг?

Қаржы маркетингі сатушы-инвесторлардың қаржы активтерінің (ақшаның, бағалы қағаздардың, асыл металдар мен тастардың) өткізілуі үдерісін басқаруға жүйелі көзқарасы және сатып алушы-инвесторлардың қаржы активтерінің қорлануын басқаруға жүйелі көзқарасы болып табылады. Қаржы нарығы осы маркетингі қызметінің аясы болып табылады. Қаржы нарығындағы банк көрсететін қызметтерді немесе банк өнімдері мен қызмет көрсету нарығын қамтитын банк маркетингі қаржы нарығының құрамдас бөлігі болып саналады.

Финансовый маркетинг представляет собой системный подход инвесторов-продавцов к управлению процессом реализации финансовых активов (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) и системный подход инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов. Сферой деятельности этого маркетинга является финансовый рынок. Составной частью финансового маркетинга считается банковский маркетинг, который затрагивает банковские услуги на финансовом рынке или рынок банковских продуктов и услуг.

Банк маркетингі қандай атқарымдарды қамтиды?

Какие функции включает в себя банковский маркетинг?

Банк маркетингі – мыналарды қамтитын үдеріс:

Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя:

- банк өнімін өндіруді жоспарлау;

- планирование производства банковского продукта;

- қаржы нарығын зерттеу;

- исследование финансового рынка;

- қарым-қатынасты жолға қою;

- налаживание коммуникаций;

- бағаны белгілеу;

- установление цен;

- банк өнімінің жылжытылуын ұйымдастыру;

- организацию продвижения банковского продукта;

- банк сервисінің қызметін өрістету.

- развертывание службы банковского сервиса.

Банк маркетингісінің негізгі міндеттері қандай?

Каковы основные задачи банковского маркетинга?

Банк маркетингісінің негізгі міндеттері:

Основными задачами банковского маркетинга являются:

- сатып алушылардың банк өніміне қоятын талаптарын болжау;

- прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту;

- банк өніміне сұранымды зерделеу;

- изучение спроса на банковский продукт;

- сатып алушылардың талаптарына сай келетін банк өнімін шығару;

- выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям покупателей;

- бәсеке шарттарын ескере отырып банк өнімі бағасының деңгейін белгілеу;

- установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий конкуренции;

- банкінің беделін көтеру;

- повышение имиджа банка;

- осы банк бақылайтын қаржы нарығының үлесін арттыру.

- повышение доли финансового рынка, контролируемого данным банком.

Банк маркетингісінің тұжы-рымдамасы дегеніміз не?

В чем заключается концепция банковского маркетинга?

Банк маркетингісінің тұжырымдамасы қаржы нарығындағы банк қызметінің мақсатын сипаттайды. Банк өнімін сатып алушылардың мүдделері, қажетсінулері, мүмкіндіктері, ақша ресурстары алуан түрлі, тәуекел дәрежесі де әртүрлі. Сондықтан олардың нақты өнімге деген сұранымы да түрліше. Мұның мәнісі мынада: өз өнімін ұсынушы банк бұл өнімнің сатып алушылардың қандай тобына арналғанын және бұл өнімнің әлеуетті тұтынушылары қанша бола алатынын айқын білуге тиіс. Осыдан келіп банк қызметінің екі бағыты болуы ықтимал:

Концепция банковского маркетинга характеризует цель деятельности банка на финансовом рынке. У покупателей банковского продукта разные интересы, потребности, возможности, денежные ресурсы и разная степень риска. Поэтому у них разный спрос на данные продукты. Это означает, что банк, предлагающий свой продукт, должен четко знать, на какую группу покупателей этот продукт рассчитан и сколько может быть потенциальных потребителей этого продукта. Отсюда возможны два направления деятельности банка:

- жаппай, тұрақты сұранымға бағдарлануы, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама төмен болуын, клиенттерге қызмет көрсетудің шектелуін және ұсақ сатып алушылардың кең қамтылуын көздейді;

- ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, ограничение услуги по обслуживанию клиентов и больший охват мелких покупателей;

- тұрақсыз сұранымға, яғни сатып алушылардың жекелеген топтарына бағдарлану, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама жоғары болуын, клиенттерге неғұрлым кең ауқымда қызмет көрсетілуін және ұсақ сатып алушылардың аз қамтылуын көздейді.

- ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы покупателей, что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, более широкий круг услуг по обслуживанию клиентов и меньший охват покупателей.

Маркетингілік қызмет дегеніміз не?

Что представляет собой маркетинговая деятельность?

Маркетингілік қызмет:

Маркетинговая деятельность – это комплекс действий:

- тұтыну тұрпаттамасын әзірлеу жөніндегі;

- по разработке типологии потребления;

- сұранымды зерделеу жөніндегі;

- по изучению спроса;

- банк өнімін өндіруді жоспарлау және оның іске асыру жұмысын ұйымдастыру жөніндегі іс-қимылдар кешені.

- по планированию производства банковского продукта и организации работы по его реализации.

Банк өнімдеріне сұраным қалай жіктеледі?

Как классифицируется спрос на банковские продукты?

Банк өнімдеріне сұранымды сатып алушылардың психологиялық-физиологиялық қарымта жауабына қарай және сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылу дәрежесіне қарай жіктелуі мүмкін.

Спрос на банковские продукты можно классифицировать по психофизиологической реакции покупателей и по степени удовлетворения потребностей покупателей.

Психологиялық-физиологиялық белгі бойынша мыналарға бөлінеді:

По психофизиологическому признаку выделяют:

- тиянақталған сұраным – банк ұдайы беріп тұратын банк өнімдерінің жекелеген түрлеріне тұрақты сұраным (банкідегі салымның ең аз сомасы 100 теңгеден аспайтын депозиттік салым, неғұрлым беделді банкілердің акциялары, т.б.);

- фиксированный спрос – устойчивый спрос на отдельные виды банковских продуктов, постоянно предоставляемых банком (депозитные вклады в банках с минимальной суммой вклада не более 1000 тенге, акции наиболее престижных банков и др.);

- баламалы сұраным – таңдау бойынша сұраным, мұнда салымшы өз мүмкіндіктерін, табыстылық, тиімділік, тәуекелдік дәрежесін талдағаннан кейін капиталды банк өніміне салу туралы шешім қабылдайды (валюталық депозиттер сияқты активтерге, трастыларға, салым сомасы 3000 теңгеден аспайтын депозиттік салымдарға, т.б. сұраным);

- альтернативный спрос – спрос по выбору, когда вкладчик после анализа своих возможностей, степени доходности, выгодности, риска принимает решение о вложении капитала в банковский продукт (спрос на такие активы, как валютные депозиты, и трасты, депозитные вклады с суммой вклада не более 3000 тенге и др.);

- серпінді сұраным – күтпеген жерден болатын сұраныс; мұнда басқа сатып алушылардың, таныстарының, жарнаманың немесе басқа да факторлардың ықпалымен өз таңдауын жасаған сатып алушы өз шешімін өзгертеді (дивиденді (пайызы) жоғары болады деп күтілген бағалы қағаздар, т.б. бойынша сұраным).

- импульсный спрос – неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший свой выбор под влиянием советов других покупателей, знакомых, рекламы или иных факторов, меняет свое решение (спрос на ценные бумаги, по которым обещают высокие дивиденды (проценты) и др.).

Сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылуы дәрежесіне қарай мыналарға бөлінеді:

По степени удовлетворения потребностей покупателей можно выделить:

- өткізілген сұраным (сұраным қызмет көрсету немесе банк өнімі сатып алушыға ұсынылған кезде қанағаттандырылды);

- реализованный спрос (спрос удовлетворен, когда услуга или банковский продукт предъявлены покупателю);

- қанағаттандырылмаған сұраным – сатуда жоқ немесе бар болғанымен ұсынымның көлемі бойынша сатып алушылардың сұрауынан артта қалған банк өнімдеріне сұраным;

- неудовлетворенный спрос – спрос на банковские продукты, отсутствующие в продаже или существующие, но по объему предложения отстающие от запросов покупателей;

- қалыптасушы сұраным, айқын көрініс таппаған сұраным.

- формирующийся спрос, нечетко выраженный спрос.

Рендиттің мәні неде?

В чем заключается сущность рендита?

Рендит – бағалы қағаз табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші. Акция рендиті акция бойынша төленген дивидендтің акцияның нарықтық бағамына пайыздық қатынасымен айқындалады. Рендит мөлшері жоғары болған сайын акция да табыстырақ.

Рендит – это относительный показатель доходности ценной бумаги. Рендит акции определяется процентным отношением выплаченного по ней дивиденда к рыночному курсу акции. Чем выше размер рендита, тем доходнее акция.

Спрэд дегеніміз не?

Что представляет собой спрэд?

Спрэд – ұсынымның ең төмен бағасы мен сұранымның ең жоғары бағасының арасындағы алшақтық. Спрэдтің сұранымның ең жоғары бағасына қатынасы барыша төмен (әдетте 3%-ға дейін) бағалы қағаздар неғұрлым өтімді болып табылады.

Спрэд – это разрыв между минимальной ценой предложения и максимальной ценой спроса. Наиболее ликвидными являются ценные бумаги, у которых отношение спрэда к максимальной цене спроса наименьшее (обычно до 3%).

Банк маркетингісі үдерісі қандай кезеңдерді қамтиды?

Какие этапы включает в себя процесс банковского маркетинга?

Банк маркетингісі үдерісі мынадай кезеңдерді қамтиды:

Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы:

- нақты банк өнімін сатып алушылардың қажеттерін зерделеу;

- изучение потребностей покупателей конкретного банковского продукта;

- қаржы нарығын секторлар бойынша кешенді түрде зерттеу;

- комплексное исследование финансового рынка по секторам;

- банк маркетингісінің ағым-дағы және келешектегі іске асырылуы мүмкіндіктерін зерттеу;

- исследование возможностей текущей и перспективной реализации банковского маркетинга;

- маркетингіні жобалау;

- планирование маркетинга;

- банк инновациясының өміршеңдік циклін жоспарлау;

- планирование жизненного цикла банковской инновации;

- жарнама;

- реклама;

- банкілердің бөлімдері мен құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру.

- организация работы отделов и структурных подразделений банков.

Банк маркетингі қандай атқарымдарды орындайды?

Какие функции выполняет банковский маркетинг?

Банк маркетингісінің негізгі атқарымдары:

Основными функциями банковского маркетинга являются:

- ақпарат жинау;

- сбор информации;

- маркетингілік зерттеу;

- маркетинговые исследования;

- банк өнімдерін шығару және өткізу жөніндегі қызметті жоспарлау;

- планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов;

- жарнама;

- реклама;

- банк өнімдерін өткізу.

- реализация банковских продуктов.

Банк маркетингісінің жоспары дегеніміз не?

Что представляет собой план банковского маркетинга?

Банк маркетингісінің жоспары банк өнімдерін, кәдуілгі және жаңа өнімдерін өткізу жоспары болып табылады. Бұл жоспар нақты уақыт кезеңінде қандай банк өнімін немесе қандай инновацияны, қай аумақта және қандай бағамен сату керек екенін айқындайды.

План банковского маркетинга представляет собой план реализации банковских продуктов, традиционных и новых. Этот план определяет какой банковский продукт или какую инновацию, на какой территории и по какой цене следует продавать в данный период времени.

Банк маркетингі стратегиясының мәні неде?

В чем заключается стратегия банковского маркетинга?

Банк маркетингісінің стратегиясы:

Стратегия банковского маркетинга заключается в:

- банкінің белгілі бір банк өнімін шығару жөніндегі мүмкіндіктерін талдау үдерісінде;

- анализе возможностей банка по выпуску того или иного банковского продукта;

- өнім шығарудың мақсатын айқындауда;

- определении цели выпуска продукта;

- банк инновациясын негіздеу және оны сипаттауда;

- обосновании банковской инновации и ее характеристики;

- қаржы нарығын және банк өнімін ағымдағы кезеңде де, таяудағы келешекте де өткізу мүмкіндіктерін маркетингілік зерттеуде.

- маркетинговых исследованиях финансового рынка и возможностей реализации банковского продукта как в текущем периоде, так и в ближайшей перспективе.

Банк маркетингінің стратегиясында қандай тұжырымдамаларды бөліп көрсетуге болады?

Какие концепции можно выделить в стратегии банковского маркетинга?

Банк маркетингісінің стратегиясында мына тұжырымдамаларды бөліп көрсету орынды:

В стратегии банковского маркетинга целесообразно выделить следующие концепции:

- қаржы нарығын бөліктемелеу;

- сегментация финансового рынка;

- нысаналы банк өнімін немесе қызмет көрсетуді таңдау;

- выбор целевого банковского продукта или услуги;

- нарыққа шығу әдістерін таңдау;

- выбор методов выхода на рынок;

- маркетингілік құралдарды таңдау;

- выбор маркетинговых средств;

- нарыққа шығу уақытын таңдау.

- выбор времени выхода на рынок.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "Банк маркетингі" в других словарях:

 • Банк пуповинной крови — (Банк стволовых клеток пуповинной крови)  организация или подразделение, занимающаяся длительным криогенным хранением пуповинной крови. Существуют публичные и частные банки. Первые подобные банки были организованы в середине 1990 годов,… …   Википедия

 • Маркетинг — (Marketing) Определение маркетинга, эры в истории маркетинга Информация об определении маркетинга, эры в истории маркетинга Содержание Содержание 1. Определения 1. Цель и обязаности маркетолога 2. Четыре эры в истории Эра производства Эра Эра… …   Энциклопедия инвестора

 • МАРКЕТИНГ — MARKETINGДеятельность, имеющая целью свести между собой продавцов и покупателей. Банки и др. фин. институты используют рекламу в средствах массовой информации в качестве основного средства М. Активно используются в этих целях почтовая переписка и …   Энциклопедия банковского дела и финансов

 • Интернет-маркетинг — Для улучшения этой статьи желательно?: Исправить статью согласно стилистическим правилам Википедии. Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Прос …   Википедия

 • Интернет маркетинг — (англ. internet marketing)  это практика использования всех аспектов рекламы в Интернете для получения отклика от аудитории, которая включает как творческие, так и технические аспекты работы в сети Интернет, в том числе дизайн, разработку,… …   Википедия

 • Африканский банк развития — Логотип Африканского банка развития …   Википедия

 • Дилинговый центр — (Dealing Center) Дилинговый центр это посредник между трейдером и валютным рынком Форекс Понятие дилингового центра, схема работы дилингового центра, технологии обмана кухни Форекс, способы мошенничества дилинговых центров Содержание >>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

 • Брокер — (Broker) Брокер посредническое лицо, содействующее совершению сделок между заинтерисоваными сторонами Профессия брокер: виды брокерской деятельности, биржевой брокер, страховой брокер, кредитный брокер, брокерская деятельность Содержание… …   Энциклопедия инвестора

 • Распродажа активов ЮКОСа — происходила в 2007 году с целью получения денежных средств для оплаты долгов обанкротившейся нефтяной компании ОАО НК «ЮКОС». После назначения 1 августа 2006 года конкурсного производства была произведена инвентаризация активов компании …   Википедия

 • PR-компании, вошедшие в НРКК — В Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НРКК) вошли: SPN Ogilvy АГТ Михайлов и Партнеры КРОС FleishmanHillard Vanguard Социальные Сети Маркет групп Eventum Premo Ketchum Maslov Newton PR Communications Pro Vision Group Ex Libris Полилог …   Энциклопедия ньюсмейкеров

 • Коммуникационные (PR) компании, вошедшие в рейтинг по объемам бизнеса — Рейтинговое агентство РИА Рейтинг (Группа РИА Новости) впервые представило рейтинг коммуникационных (PR) компаний, работающих в России, по объемам бизнеса. Рейтинг базируется на показателе выручки компаний за 2012 год от PR деятельности, данные… …   Энциклопедия ньюсмейкеров


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»